Strona główna » Dokumenty » Inne dokumenty » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gck.krzemieniewo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono 2020-03-11.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:
- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 64-120 Krzemieniewo
- wysłanie e-maila na adres: gck@krzemieniewo.pl
- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 655360677
- skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie GCK w godzinach urzędowania tj. poniedziałek i piątek 10:00 -18:00 wtorek i środa 8:00 -16:00, czwartek 7:00 -15:00


Dostępność architektoniczna obiektu

Gminne Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Krzemieniewie znajdują się przy ul. Zielonej 6, 64-120 Krzemieniewo. Do budynku biblioteki prowadzi 1 wejście, od ulicy Zielonej. Do wejścia prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biblioteka, czytelnia oraz biura GCK znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pod tym samym adresem znajduje się sala Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, do której prowadzą dwa wejścia. Do wejść prowadzą schody. W budynku nie ma windy.W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.W sali nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biblioteka Publiczna w Pawłowicach znajduje się przy ul. Modrzewiowej 6, 64-122 Pawłowice. Do budynku biblioteki prowadzą 2 wejścia. Główne wejście, do którego prowadzą schody. Przy schodach zamontowana jest winda dla osób niepełnosprawnych. Dla pracowników przeznaczone jest drugie wejście, po tej samej stronie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biblioteka znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku znajduj się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dom Kultury w Garzynie i Biblioteka Publiczna w Garzynie znajdują się przy ul. Jesionowej 2, 64-120 Krzemieniewo. Do budynku biblioteki i pomieszczeń Domu Kultury prowadzą 2 wejścia, od ulicy Jesionowej i Leszczyńskiej. Do wejść prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biblioteka, czytelnia oraz pomieszczenia Domu Kultury znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pod tym samym adresem znajduje się sala Domu Kultury w Garzynie, do której prowadzą trzy wejścia. Do wejść prowadzą schody. W budynku nie ma windy.W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.W sali nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Izba Regionalna w Pawłowicach znajduje się w Pawłowicach przy ul. Wielkopolskiej 1, 64-122 Pawłowice. Do budynku Izby Regionalnej prowadzi 1 wejście, od ulicy Wielkopolskiej. Do wejścia prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia izby regionalnej znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do izby regionalnej należy wolnostojący budynek „stodoły”, do której prowadzi jedno wejście. Do budynku nie prowadzą schody, wchodzi się bezpośrednio z chodnika. Drzwi do pomieszczenia są bardzo szerokie, swobodnie można poruszać się na wózku.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.W sali nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do:

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie - gck@krzemieniewo.pl lub tel. +48 655360677

- Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne dokumenty
Autor informacji: Patrycja Bartkowiak
Informację wprowadził: Patrycja Bartkowiak
Opublikowany dnia: 2023-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie